13:36 ICT Thứ năm, 13/06/2024

Trang nhất » Tin tức » Hướng dẫn TĐKT

Hướng dẫn thi dua khen thưởng năm 2014

Thứ năm - 08/01/2015 10:30
Hướng dẫn xét khen thưởng tổng kết năm 2014 đối với công chức, viên chức và nhân viên các phòng, ban chuyên môn thuộc Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở

Tải chi tiết hướng dẫn và biểu mẫu

Căn cứ Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 15/12/2014 của UBND tỉnh Bình Phước về việc ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Phước; hướng dẫn số 306/HD-SNV ngày 13/8/2012 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ hướng dẫn số 643/HD-SNV ngày 31/12/2014 của Sở Nội vụ về việc Hướng dẫn thực hiện Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua khen thưởng, biểu dương kịp thời, những cá nhân, tập thể có thành tích công tác tốt trong năm 2014, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn xét khen thưởng tổng kết năm 2014, như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN

1. Đối tượng

Đối tượng xét đề nghị khen thưởng là những tập thể, cá nhân ở các phòng chuyên môn thuộc Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có đăng ký thi đua, khen thưởng từ đầu năm 2014.

2. Điều kiện

- Những tập thể, cá nhân được xét khen thưởng phải có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng và phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch; hoàn thành xuất sắc kế hoạch, nhiệm vụ được giao; là những nhân tố điển hình có phạm vi ảnh hưởng lớn tới sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch toàn tỉnh.

- Khen thưởng phải đảm bảo tính trung thực, khách quan; đúng tiêu chuẩn, đúng đối tượng, đúng thành tích.

II. TIÊU CHUẨN XÉT KHEN THƯỞNG

1. Hình thức khen

a) Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh: Tặng cho cá nhân, tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:

- Cá nhân:Xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:

+ Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước

+ Có 02 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 02 sáng kiến cấp cơ sở được công nhận và áp dụng hiệu quả.

- Tập thể: Xét tặng cho tập thể gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và đạt các tiêu chuẩn sau: 2 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt các phong trào thi đua; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể; thực hành tiết kiệm; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với mọi thành viên trong tập thể.

b) Giấy khen của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Tặng cho cá nhân, tập thể sau:

- Cá nhân đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

+ Có thành tích được bình xét trong phong trào thi đua;

+ Lập được thành tích đột xuất có phạm vi ảnh hưởng trong cơ quan, đơn vị, địa phương;

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ, nghĩa vụ công dân; có phẩm chất đạo đức tốt; đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Tập thể đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

+ Có thành tích xuất sắc được bình xét trong phong trào thi đua;

+ Lập được thành tích đột xuất có phạm vi ảnh hưởng trong cơ quan, đơn vị, địa phương;

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ, nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

 

2. Danh hiệua) Cờ thi đua của UBND tỉnh: Xét tặng hàng năm cho các tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:

 

- Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu và nhiệm vụ được giao là tập thể tiêu biểu xuất sắc của tỉnh;

- Có nhân tố mới, mô hình mới để các tập thể khác của tỉnh học tập;

- Nội bộ đoàn kết, tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác.

b) Danh hiệu "Lao động tiên tiến": Được xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và chất lượng cao;

- Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có tinh thần tự lực, tự cường; đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia các phong trào thi đua;

- Tích cực học tập chính trị, văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ;

- Có đạo đức, lối sống lành mạnh.

c) Danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở": Được xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:

- Là “Lao động tiên tiến”;

- Có sáng kiến là giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp hoặc giải pháp áp dụng tiến bộ kỹ thuật để tăng năng xuất lao động, tăng hiệu quả công tác được Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở công nhận hoặc có đề tài nghiên cứu khoa học được Hội đồng khoa học cấp cơ sở nghiệm thu.

d) Danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh": Được xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:

- Có thành tích tiêu biểu xuất sắc nhất, được lựa chọn trong số những cá nhân có 03 lần liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”;

- Thành tích, sáng kiến, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu của cá nhân đó đem lại hiệu quả cao và có tác dụng ảnh hưởng trong phạm vi toàn tỉnh.

e) Danh hiệu "Tập thể Lao động tiên tiến": Được xét tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch được giao;

- Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, có hiệu quả;

- Có trên 50% cá nhân trong tập thể đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên;

- Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

f) Danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc": Được xét tặng cho tập thể tiêu biểu, được lựa chọn trong số tập thể đạt danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” và đạt các tiêu chuẩn sau:

- Sáng tạo, vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với Nhà nước;

- Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả;

- Có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có ít nhất 70% cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”;

- Có cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên;

- Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

III. NHỮNG TRƯỜNG HỢP KHÔNG XÉT KHEN THƯỞNG

1. Đối với tập thể:

a) Không đăng ký thi đua;

b) Cơ quan, đơn vị mới thành lập, thời gian hoạt động chưa đủ 01 năm (dưới 12 tháng);

c) Những tập thể có vụ việc sai phạm bị báo chí phản ánh và đang trong quá trình thanh tra, kiểm tra;

d) Đảng bộ, chi bộ, công đoàn cơ sở, công đoàn bộ phận, đạt loại yếu kém;

đ) Để sảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị đến mức phải sử lý hình sự;

e) Trong năm, các đơn vị có công chức, viên chức sinh con thứ ba trở lên,  trừ 07 trường hợp sinh con thứ ba được quy định tại Điều 2 Nghị định số 20/2010/NĐ-CP;

g) Có lãnh đạo chủ chốt bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

2. Đối với cá nhân:

a) Không đăng ký thi đua; mới tuyển dụng dưới 10 tháng; nghỉ việc trên 40 ngày làm việc trở lên trong một năm (trừ chế độ nghỉ phép năm; nghỉ thai sản và những người có hành động cứu người, cứu tài sản bị thương tích cần điều trị, điều dưỡng theo kết luận của cơ sở y tế);

b) Trường hợp có dấu hiệu vi phạm đang trong quá trình xác minh hoặc xem xét xử lý kỷ luật;

c) Vi phạm bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên; hoặc có thư phản ánh của địa phương nơi cư trú về việc không chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước hoặc các vi phạm khác (nếu nội dung phản ánh được xác minh là đúng);

d) Trong năm, không xét thi đua đối với cá nhân sinh con thứ ba trở lên, trừ 07 trường hợp sinh con thứ ba được quy định tại Điều 2 Nghị định số 20/2010/NĐ-CP;

đ) Gây tai nạn giao thông lỗi thuộc về cán bộ, công chức, viên chức;

e) Để lộ bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật.

IV. XÉT KHEN THƯỞNG ĐỐI VỚI NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC CỬ ĐI ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG, CHUYỂN CÔNG TÁC

1. Các trường hợp đi học, bồi dưỡng ngắn hạn dưới 01 năm, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng (có giấy xác nhận) thì kết hợp với thời gian công tác ở cơ quan, đơn vị để Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan, đơn vị bình xét Danh hiệu Lao động tiên tiến.

2. Các trường hợp đi đào tạo từ 01 năm trở lên chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, có giấy xác nhận kết quả học tập từ loại khá trở lên thì năm đó được xét tặng Danh hiệu Lao động tiên tiến

3. Đối với chuyển công tác, đơn vị mới có trách nhiệm xem xét, bình bầu Danh hiệu Lao động tiên tiến trên cơ sở có ý kiến nhận xét của đơn vị cũ. (Đối với cá nhân có thời gian công tác ở đơn vị cũ từ 6 tháng trở lên)

V.  TỶ LỆ XÉT KHEN THƯỞNG

1. Tỷ lệ xét Danh hiệu thi đua

- Danh hiệu Lao động tiên tiến không quy định tỷ lệ nhưng để tránh cào bằng trong xét khen thưởng, các đơn vị căn cứ vào thực tế phong trào thi đua, kết quả hoàn thành nhiệm vụ và quỹ khen thưởng được trích lập để xét tặng Danh hiệu Lao động tiên tiến cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên trong đơn vị sao cho phù hợp.

- Danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến không quá 70% tập thể.

- Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở không quá 15% trong tổng số cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

- Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc không quá 30% trong tổng số tập thể đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

- Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh không quá 15% cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở.

2. Tỷ lệ xét hình thức khen thưởng:

- Giấy khen:

+ Đối với cá nhân: Không quá 30% cá nhân của đơn vị;

+ Đối với tập thể: Không quá 30% tập thể của đơn vị.

- Bằng khen UBND tỉnh:

+ Đối với cá nhân: Không quá 50% cá nhân đạt tiêu chuẩn được tặng bằng khen quy định như sau (Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có 02 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 02 sáng kiến cấp cơ sở được công nhận và áp dụng hiệu quả)

+ Đối với tập thể: Không quá 50% tập thể đạt tiêu chuẩn được tặng bằng khen quy định như sau (2 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt các phong trào thi đua; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể; thực hành tiết kiệm; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với mọi thành viên trong tập thể)

- Cờ thi đua của UBND tỉnh:Xét cho 01 đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (phần này do Hội đồng thi đua, khen thưởng Sở xét đề nghị)

3. Khi tính tỉ lệ danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng, nếu số lẻ từ 0,5 trở lên thì được làm tròn thành 1.

VI. CƠ CẤU XÉT KHEN THƯỞNG

Căn cứ vào mức độ thành tích đạt được theo chức trách nhiệm vụ được giao của từng đối tượng để xét khen thưởng;

Phân định thành các nhóm đối tượng xét khen thưởng, trên cơ sở so sánh thành tích giữa các cá nhân có cùng chức trách nhiệm vụ được giao phân định thành các nhóm để xét riêng như sau:

1. Đối với Khối Văn phòng Sở chỉ tiêu danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở được phân bổ như sau:

- Ban Giám đốc Sở: 03 chỉ tiêu;

- Trưởng, phó các phòng ban chuyên môn: 03 chỉ tiêu;

- Chuyên viên các phòng ban chuyên môn: 02 chỉ tiêu;

- Nhân viên phục vụ: 01 chỉ tiêu.

2. Đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở tỷ lệ phân bổ chỉ tiêu danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở như sau:

- Đối với các đơn vị có trên 50 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến trở lên, khi xét danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở có ít nhất 01 chỉ tiêu dành cho nhân viên phục vụ, 02 chỉ tiêu dành cho viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo.

- Đối với các đơn vị có trên 20 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến trở lên, khi xét danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở có ít nhất 01 chỉ tiêu dành cho nhân viên phục vụ, 01 chỉ tiêu dành cho viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo.

- Đối với các đơn vị có dưới 20 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, khi xét danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở có ít nhất 01 chỉ tiêu dành cho viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo.

VII. KINH PHÍ

1. Thưởng tiền kèm theo hình thức khen thưởng:Thực hiện theo Điều 71 và Điều 75 của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng, cụ thể:

- Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được thưởng 1,0 lần mức lương tối thiểu chung;

- Danh hiệu “Lao động tiên tiến” được thưởng 0,3 lần mức lương tối thiểu chung.

- Danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” được tặng Giấy chứng nhận và được thưởng 0,8 lần mức lương tối thiểu chung;

- Cá nhân được Giấy khen của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng giấy khen được kèm theo mức tiền thưởng 0,3 lần mức lương tối thiểu chung; tập thể được tặng giấy khen được kèm theo tiền thưởng gấp 2 lần tiền thưởng đối với cá nhân.

2. Kinh phí khen thưởng: Trích từ nguồn hoạt động kinh phí khen thưởng năm 2014 của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Trường hợp không được bố trí kinh phí khen thưởng năm 2014 theo Thông tư số 71/2011/TT-BTC ngày 24/5/2011 của Bộ Tài chính thì kinh phí khen thưởng do đơn vị nào đề nghị thì đơn vị đó chi trả).

3. Nguyên tắc chi tiền thưởng

a) Trong cùng một thời điểm, cùng một thành tích,cùng một đối tượng, nếu đạt nhiều danh hiệu thi đua kèm theo các mức tiền thưởng khác nhau thì chỉ nhận mức tiền thưởng cao nhất. Nếu đã nhận tiền thưởng ở mức thấp trước khi có quyết định khen thưởng ở mức cao hơn thì được hưởng thêm phần chênh lệch giữa mức thưởng thấp và mức thưởng cao.

Ví dụ: Một cá nhân được tặng danh hiệu :Lao động tiên tiến” và tiếp sau đó được tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” thì chỉ được nhận mức tiền thưởng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”. Nếu cá nhân đã nhận tiền thưởng danh hiệu “Lao động tiên tiến” thì sẽ được nhận tiếp phần chênh lệch giữa mức tiền thưởng “Chiến sỹ thi đua cơ sở” và “Lao động tiên tiến”.

b) Trong một thời điểm, một đối tượng đạt nhiều danh hiệu thi đua, thời gian để đạt được các danh hiệu thi đua đó khác nhau thì được nhận tiền thưởng của các danh hiệu thi đua khác nhau.

Ví dụ:Trong các năm 2011, 2012, 2013, ông Nguyễn Văn A được tặng thưởng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, kết thúc năm 2013 được tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh” thì ông Nguyễn Văn A được nhận tiền thưởng cả danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” và danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh”.

c) Trong cùng một thời điểm, một đối tượng vừa đạt danh hiệu thi đua vừa đạt hình thức khen thưởng thì được nhận tiền thưởng của danh hiệu thi đua và của cả hình thức khen thưởng

Ví dụ 1:Năm 2013, ông Nguyễn Văn A được công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” và cũng trong năm 2013 được tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh thì ông Nguyễn Văn A được nhận tiền thưởng của danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” và tiền thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Ví dụ 2:Năm 2014, ông Nguyễn Văn A được công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” và cũng trong năm 2014 được tặng Giấy khen của Giám đốc Sở thì ông Nguyễn Văn A được nhận tiền thưởng của danh hiệu “Lao động tiên tiến” và tiền thưởng Giấy khen của Giám đốc Sở.

d) Tiền thưởng sau khi nhận với hệ số mức lương tối thiểu chung được làm tròn lên hàng chục ngàn đồng tiền Việt Nam.

Ví dụ:Với mức lương tối thiểu chung hiện nay là 1.150.000 đồng.

- Tiền thưởng kèm theo Giấy khen của Giám đốc Sở, Chủ tịch UBND cấp huyện bằng 0,3 lần mức lương tối thiểu chung = 0,3 x 1.150.000 đồng = 345.000 đồng. Tiền thưởng được làm tròn thành 350.000 đồng.

- Tiền thưởng kèm theo danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” bằng 0,8 lần mức lương tối thiểu chung = 0,8 x 1.150.000 = 920.000 đồng

VIII.  HỒ SƠ THỦ TỤC

1. Đề nghị UBND tỉnh khen thưởng

- Tờ trình đề nghị khen thưởng của đơn vị;

- Biên bản bình xét thi đua khen thưởng;

- Báo cáo tóm tắt thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng, có xác nhận của thủ trưởng đơn vị (03 bản chính).

2. Đề nghị Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchkhen thưởng

- Tờ trình của các đơn vị, danh sách đề nghị khen thưởng có xác nhận của thủ trưởng đơn vị.

- Biên bản bình xét thi đua khen thưởng.

Mẫu tờ trình, biên bản họp, bản thành tích cá nhân, tập thể đề nghị truy cập vào trang web: www.vhttdlbinhphuoc.gov.vn

Nhận được Công văn này yêu cầu lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn, lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở nghiêm túc thực hiện và gửi hồ sơ về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước 16h00 ngày 12/01/2015 (qua Phòng Tổ chức cán bộ)./.

Nơi nhận:

KT. GIÁM ĐỐC

- Ban Giám đốc Sở;

- Thành viên HĐTĐKT Sở; 

-Các phòng CM thuộc Sở;             

- Các đơn vị SN trực thuộc Sở;                                                              

- Lưu: VT, TCCB (H).

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

Tác giả bài viết: TCCB

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin cũ hơn

 

 
 
 

---

HT phát triển Du lịch

Thắng cảnh Bình Phước