16:53 ICT Thứ năm, 23/05/2024

 

 

Trang nhất » HTLTTGĐĐ Hồ Chí Minh » Tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh

Học phong cách quần chúng theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Phong cách quần chúng trong tư tưởng Hồ Chí Minh bắt nguồn từ thấm nhuần sâu sắc quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin: quần chúng là người sáng tạo ra lịch sử, cách mạng là sự nghiệp quần chúng. Hồ Chí Minh luôn có lòng tin vô tận đối với quần chúng. Người luôn chăm lo tăng cường mối liên hệ với quần chúng, coi đó là nguồn sức mạnh tạo nên mọi thắng lợi của sự nghiệp cách mạng.

Sự giản dị của Bác Hồ

Qua bao năm tháng bôn ba hải ngoại tìm đường cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tích lũy được vốn kiến thức rất uyên thâm, nhưng khi đến với cán bộ, quần chúng nhân dân, Bác đã chuyển hóa những kiến thức đó thành những câu chuyện nhẹ nhàng, dễ hiểu, rất bình dị và gần gũi.

 

 
 
 

---

HT phát triển Du lịch

Thắng cảnh Bình Phước