18:04 ICT Thứ hai, 25/09/2023

Trang nhất » Tin tức » Cải cách HC-Thủ tục HC

Phiếu lấy ý kiến về giải quyết thủ tục hành chính

Phiếu lấy ý kiến về giải quyết thủ tục hành chính

kế hoạch PCI giai đoạn 2016-2020

KẾ HOẠCH PCI GIAI ĐOẠN 2016-2020

kế hoạch rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính 2016

KẾ HOẠCH RÀ SOÁT ĐƠN GIẢN HÓA TTHC 2016

tăng cường triển khai cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020

TĂNG CƯỜNG TRIỂN KHAI CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA SỞ

kế hoạch cải cách hành chính năm 2016

KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA SỞ NĂM 2016

kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020

KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA SỞ 2016-2020

kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020

KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA SỞ 2016-2020

Quy chế một cửa, một cửa liên thông của Sở VH,TT&DL

Quy chế một cửa, một cửa liên thông của Sở VH,TT&DL

Số điện thoại hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính

Hướng dẫn thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch - Tại Quầy tổng hợp - Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh - Quầy 29 - Số điện thoại: 02716254888 - số máy lẻ 229

 

 
 
 

---

HT phát triển Du lịch

Thắng cảnh Bình Phước