02:29 ICT Thứ tư, 19/06/2024

Trang nhất » Tin tức » Hướng dẫn TĐKT

Bảng điểm thi đua Khối các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở năm 2014

Thứ tư - 26/11/2014 14:39
Về việc ban hành Bảng điểm thi đua Khối các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở năm 2014
UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:   812 /QĐ-SVHTTDL
Bình Phước, ngày 28  tháng 5 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Bảng điểm thi đua

Khối các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở năm 2014

_____________

 

GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2008 của UBND tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 07/01/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng điểm thi đua Khối các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2014.

Điều 2. Các ông (bà): Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Ban TĐKT tỉnh;

- Ban Giám đốc Sở;

- Như điều 2;

- Lưu: VT, TCCB, (H).

 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Toản

Tải chi tiết Quyết định và Bảng điểm thi đua  Khối các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở VHTTDL năm 2014

Tác giả bài viết: TCCB

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

 
 
 

---

HT phát triển Du lịch

Thắng cảnh Bình Phước