14:31 ICT Thứ năm, 13/06/2024

Trang nhất » Tin tức » Cải cách HC-Thủ tục HC » Kiểm soát thủ tục hành chính

kế hoạch rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính 2016

KẾ HOẠCH RÀ SOÁT ĐƠN GIẢN HÓA TTHC 2016

Tăng cường tuyên truyền KSTTHC

Công văn số 556/SVHTTDL-VP ngày 14/4/2015

Kế hoạch rà soát TTHC năm 2015 của Sở

Kế hoạch 1941/KH-SVHTTDL ngày 03/12/2014

Kế hoạch KSTTHC 2015 của Sở

Kế hoạch 2087/KH-SVHTTDL ngày 27/12/2014

Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC 2015 UBND tỉnh

Quyết định số 359/QĐ-UBND ngày 12/2/2015

Kế hoạch KSTTHC năm 2015 của UBND tỉnh

Quyết định 2704/QĐ-UBND ngày 16/12/2014

 

 
 
 

---

HT phát triển Du lịch

Thắng cảnh Bình Phước