01:33 ICT Thứ tư, 19/06/2024

Trang nhất » Tin tức » HD kê khai tai sản thu nhập

Mẫu kê khai tài sản năm 2012

Thứ sáu - 06/04/2012 07:39

               UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                      Số:  450 /SVHTTDL-T.Tr                         Bình Phước, ngày  03  tháng  4   năm  2012

 

            Kính gửi: 

                            - Lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở;

                            - Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Sở.

Căn cứ Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/3/2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập và Nghị định số 68/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 444/QĐ-SVHTTDL ngày 03/4/2012 của Giám đốc Sở về việc ban hành Danh mục người có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2011,

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, các phòng chuyên môn của Sở thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2011 như sau:

1. Đối tượng kê khai:

- Giám đốc, Phó giám đốc Sở;

- Giám đốc, Phó giám đốc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở;

- Trưởng, phó phòng chuyên môn thuộc Sở;

- Trưởng, phó phòng chuyên môn các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở;

- Cán bộ làm công tác: kế toán, thủ quỹ, tổ chức nhân sự, thẩm định cấp các loại giấy phép liên quan đến hoạt động do Ngành quản lý.

2. Nội dung kê khai

Người kê khai sử dụng biểu mẫu đính kèm hoặc sử dụng biểu mẫu được đăng tại website của Sở theo địa chỉ: vhttdlbinhphuoc.gov.vn.

- Người kê khai lần đầu sử dụng biểu mẫu 01 và người kê khai lần hai sử dụng biểu mẫu 02, người kê khai bổ sung sử dụng mẫu 01A, mỗi biểu mẫu kê khai 02 (hai) bản và phải ký vào từng trang của mẫu kê khai.

- Sau khi kê khai, người kê khai bàn giao biểu mẫu kê khai cho người quản lý việc kê khai, hai bên phải lập biên bản giao nhận theo mẫu đính kèm (Biểu mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09  tháng 3  năm 2007 của Chính phủ ).

3. Thời kỳ kê khai: Từ 01/01 - 31/12/2011.

4. Thời hạn hoàn thành:

Yêu cầu các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở triển khai nội dung và biểu mẫu kê khai đến những đối tượng trên và hoàn thành nội dung kê khai gửi về Thanh tra Sở trước ngày 12/04/2012 để tổng hợp báo cáo Thanh tra tỉnh.

- Giao Thanh tra Sở thực hiện công tác tổng hợp và báo cáo Thanh tra tỉnh theo thời hạn nêu trên.

Nhận được công văn này, yêu cầu Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                                                    GIÁM ĐỐC

- Ban giám đốc;

- Như trên; 

- Lưu: VT, TTr, NghN.                                                                                       (đã ký)

                                                                  

 

Nguyễn Quang Toản

Mãu số 01

Mẫu số 01A

Mẫu số 02

Giấy giao nhận bản kê khai tài sản, thu nhập

Tác giả bài viết: TCCB

Nguồn tin: VP-Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

 
 
 

---

HT phát triển Du lịch

Thắng cảnh Bình Phước